KONTAKTY

Dostihový klub fanoušků, s.r.o.
Levského 3221/1
Praha 4 - Modřany, 14300
napište nám
Editujte v Nastavení - Přihlašovací údaje

obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

obchodní společnosti

Dostihový klub fanoušků, s.r.o.
se sídlem Levského 3221/1
Praha 4 - Modřany, 14300

identifikační číslo: 04189345

zapsané v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 243729

pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://www.eshop-rychle.cz/dostihovy_syndikat

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Dostihový klub fanoušků, s.r.o., se sídlem Levského 3221/1, Praha 4 - Modřany, 14300, identifikační číslo: 04189345, zapsané v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 243729

1.1.       (dále jen „poskytovatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytnutí služeb (dále jen „smlouvy o poskytnutí služeb“) uzavírané mezi poskytovatelem a jinou fyzickou osobou (dále jen „zákazník“) prostřednictvím internetového obchodu poskytovatele. Internetový obchod je poskytovatelem provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese http://www.eshop-rychle.cz/dostihovy_syndikat (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní poskytovatele“).

1.2.      Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit služby od poskytovatele, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání služeb v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.      Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě o poskytnutí služeb. Odchylná ujednání ve smlouvě o poskytnutí služeb mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytnutí služeb. Smlouva o poskytnutí služeb a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu o poskytnutí služeb lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.      Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

uzavření smlouvy o poskytování služeb

1.6.      Veškerá prezentace služeb umístěná ve webovém rozhraní poskytovatele je informativního charakteru a poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu o poskytnutí služeb ohledně těchto služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

1.7.      Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o službách, a to včetně uvedení cen jednotlivých služeb a nákladů za zrušení objednávky. Ceny služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní poskytovatele. Tímto ustanovením není omezena možnost poskytovatele uzavřít smlouvu o poskytnutí služeb za individuálně sjednaných podmínek.

1.8.      Pro objednání služeb vyplní zákazník objednávkový formulář ve webovém rozhraní poskytovatele. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

1.8.1.   objednávaných službách,

1.8.2.   způsobu úhrady ceny služeb a

1.8.3.   informace o nákladech spojených s dodáním služeb (dále společně jen jako „objednávka“).

1.9.      Před zasláním objednávky poskytovatele je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky zákazník vložil, a to i s ohledem na možnost zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.  Objednávku odešle zákazník poskytovateli kliknutím na tlačítko „KOUPIT“. Údaje uvedené v objednávce jsou poskytovatelem považovány za správné. Poskytovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení zákazníkovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty zákazníka uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa zákazníka“).

1.10.  Poskytovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (služby, výše ceny za služby, předpokládané náklady na dopravu) požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

1.11.  Smluvní vztah mezi poskytovatelem a zákazníkem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je poskytovatelem zasláno zákazníkovi elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty zákazníka.

1.12.  Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o poskytnutí služeb. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytnutí služeb (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Cena služeb a Platební podmínky

1.13.  Cenu služeb a případné náklady spojené s dodáním služeb dle smlouvy o poskytnutí služeb může zákazník uhradit poskytovateli následujícími způsoby:

-       bezhotovostně převodem na účet poskytovatele č. 8886567001/5500, vedený u společnosti RB (dále jen „účet poskytovatele“);

-       bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GO PAY;

1.14.  Společně s cenou služeb je zákazník povinen zaplatit poskytovateli také náklady spojené s  dodáním služeb ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále cenou služeb i náklady spojené s dodáním služeb.

1.15.  Poskytovatel nepožaduje od zákazníka zálohu či jinou obdobnou platbu.

1.16.  V případě bezhotovostní platby je cena služeb splatná do 7 dnů od objednání služeb.

1.17.  V případě bezhotovostní platby je zákazník povinen uhrazovat cenu služeb společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek zákazníka uhradit cenu služeb splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele.

1.18.  Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví poskytovatel ohledně plateb prováděných na základě smlouvy o poskytnutí služeb zákazníkovi daňový doklad – fakturu. Poskytovatel není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví poskytovatel zákazníkovi po uhrazení ceny služeb a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu zákazníkovi.

odstoupení od smlouvy o poskytnutí služeb

1.19.  Zákazník má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od  smlouvy o poskytnutí služeb odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od  přijetí objednávky (akceptace). Odstoupení od  smlouvy o poskytnutí služeb musí být poskytovateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od  smlouvy o poskytnutí služeb může zákazník zasílat mimo jiné na adresu provozovny provozovatele či na adresu elektronické pošty poskytovatele: dostihovyklub@seznam.cz.

1.20.  V případě odstoupení od smlouvy se smlouva o poskytnutí služeb od počátku ruší.

1.21.  V případě odstoupení od smlouvy o poskytnutí služeb vrátí poskytovatel peněžní prostředky přijaté od zákazníka do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy o poskytnutí služeb zákazníkem, a to stejným způsobem, jakým je poskytovatel od zákazníka přijal.

Práva z Vadného plnění

1.22.  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

1.23.  Poskytovatel poskytuje zákazníkovi záruku za jakost služeb dle § 2161 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.

1.24.  Nemá-li poskytnutá služba vlastnosti stanovené v § 2161 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, může zákazník požadovat i dodání nové služby bez vad; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Neodstoupí-li zákazník od smlouvy může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu poskytovatel nemůže dodat novou službu bez vad, jakož i v případě, že poskytovatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy zákazníkovi působilo značné obtíže.

1.25.  Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že služba byla vadná již při převzetí.

1.26.  U služeb prodávaných za nižší cenu neodpovídá poskytovatel za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.

1.27.  Práva z vadného plnění uplatňuje zákazník u poskytovatele na adrese jeho provozovny, případně i v sídle nebo místě podnikání.

1.28.  Reklamace může být zákazníkem uplatněna v provozovně poskytovatele, a to ústně spolu s předložením originálu nebo kopie dokladu o zaplacení služeb, písemně doporučeným dopisem s přiloženým originálem nebo kopií dokladu o zaplacení nebo elektronicky prostřednictvím e-mailu. Formulář je možno stáhnout webovém rozhraní poskytovatele. V případě uplatnění reklamace bude následně zákazník informován o přijetí reklamace a následném způsobu řešení reklamace.

1.29.  Poskytovatel rozhodne o reklamaci zákazníka ihned, ve složitých případech do 5 pracovních dnů. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se poskytovatel se zákazníkem nedohodnou na jiné lhůtě.

další práva a povinnosti smluvních stran

1.30.  Poskytovatel není ve vztahu k zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

1.31.  Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje poskytovtael prostřednictvím elektronické adresy dostihovyklub@seznam.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zákazníka zašle poskytovatel na elektronickou adresu zákazníka.

1.32.  Poskytovatel je oprávněn k poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.33.  Zákaznk tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

ochrana osobních údajů

1.34.  Ochrana osobních údajů zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

1.35.  Zákazaník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

1.36.  Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy o poskytnutí služeb. Nezvolí-li zákazník jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení zákazníkovi. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření smlouvy o poskytnutí služeb.

1.37.  Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o změně ve svých osobních údajích.

1.38.  Zpracováním osobních údajů zákaznka může poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

1.39.  Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

1.40.  Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

1.41.  V případě, že by se zákazník domníval, že poskytovatel nebo zpracovatel (čl. 7.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

1.41.1.                    požádat poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,

1.41.2.                    požadovat, aby poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

1.42.  Požádá-li zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

1.43.  Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem poskytovatele na elektronickou adresu zákazníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení poskytovatelem na elektronickou adresu zákazníka.

1.44.  Zákazník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webovém rozhraní poskytovatele možné provést a závazky poskytovatele ze smlouvy o poskytování služeb plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač zákazníka, může zákazník souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Doručování

1.45.  Zákazníkovi může být doručováno na elektronickou adresu zákazníka.

závĚrečná ustanovení

1.46.  Pokud vztah založený smlouvou o poskytování služeb obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

1.47.  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

1.48.  Smlouva o poskytování služeb včetně obchodních podmínek není archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná.

Kontaktní údaje poskytovatele: adresa pro doručování Levského 3221/1
Praha 4 - Modřany, 14300

1.49.  Adresa elektronické pošty dostihovyklub@seznam.cz.[JA19]

 

V Praze dne 15.12.2016

 

...................................................................................................................................................................................

Formulář pro uplatnění reklamace

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat služby v zákonné době - formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat na adresu provozovny nebo naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu).

Adresát (prodávající)

Společnost:                 Dostihový klub fanoušků, s.r.o.

Se sídlem:                    Levského 3221/1, Praha 4 - Modřany, PSČ 14300

on-line obchod adresa: http://www.eshop-rychle.cz/dostihovy_syndikat

Telefonní číslo: 724238217

 

Spotřebitel (zákazník)

Jméno a příjmení:         ………………………………………..

Adresa:                                    ………………………………………..

E-mail:                         ………………………………………..

Telefon:                       ………………………………………..

 

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Dne ………………….  jsem ve Vaší webové stránce http://www.eshop-rychle.cz/dostihovy_syndikat vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže).

Mnou zakoupené služby však vykazují tyto vady:

1)   ……………………………………………………………………………………………………………………………………

2)   ……………………………………………………………………………………………………………………………………

3)   ……………………………………………………………………………………………………………………………………

* zde je třeba vadu služeb podrobně popsat

Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

* zde je třeba požadovaný způsob vyřízení podrobně popsat.

Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu a následně potvrzení o vyřízení reklamace a době jejího trvání.

Datum objednání:         ……………………..

Datum obdržení:           ……………………..

Číslo objednávky:         ……………………..

 

V ……………………………..  dne ………………….                                 …………………………………….

podpis zákazníka

Seznam příloh:

  1. Kopie dokladu o zaplacení služeb
  2. ……………………………………..
  3. ……………………………………..

 

Obecná poučení k uplatnění reklamace

1) Zakoupení služeb jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

2) Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

3) Reklamace musí být uplatněna nejpozději ve lhůtě uvedené ve Všeobecných obchodních podmínkách.

4) Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

5) Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme.

6) Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a reklamace nemusí být vyřízena.